ตรวจสอบการสมัคร

 สำหรับตรวจสอบสถานะการสมัคร  การชำระเงิน  และวันเวลา ที่ได้เข้าสอบ

ตรวจสอบการชำระเงินหลังจากชำระเงินแล้วในวันถัดไป  ไม่เกิน 2 วันทำการ