ตรวจสอบการสมัคร

 สำหรับตรวจสอบสถานะการสมัคร  การชำระเงิน  และวันเวลา ที่ได้เข้าสอบ

ตรวจสอบการชำระเงินหลังจากชำระเงินแล้วในวันถัดไป  ไม่เกิน 2 วันทำการ

ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องมาถึงก่อนเวลา สอบ 30 นาที 
เพื่อตรวจลำดับรายชื่อและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ