ตรวจสอบการชำระเงิน และวันเวลาสอบ

 กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครสอบ เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และวันเวลาที่ได้สอบ