โครงการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

SD (50 x 24 cm) (3)

ขั้นตอนการสมัครและสอบ

ประกาศการรับสมัคร  http://secondary.sd.ssru.ac.th/announcement/view/p661009b

คู่มือสมัครสอบคัดเลือก   ดาวน์โหลดคู่มือสมัครสอบคัดเลือก ปี 2567

ลงทะเบียนสมัคร สอบคัดเลือก ม.1 ม.4 

Posted in Uncategorized | Comments Off

โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-test SSRU’67

Poster-2566-A3 process pre เตรียมตัวมาสอบ

ลงทะเบียนสมัคร Pre-Test SSRU’67 เมนูสมัครสอบ

คู่มือสมัครสอบ Pre-Test SSRU67

การทำข้อสอบ Pre-Test SSRU67

ประกาศ การรับนักเรียนเข้า ม.1 ประเภทโควตา จากการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-test’67

การเตรียมตัวมาสอบ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

หลักฐานที่ต้องนำมา
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
2. เอกสารประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ
3. หลักฐานการชำระเงิน (พิมพ์แนบท้ายมา)

Posted in Uncategorized | Comments Off